การดำเนินการกรณีไม่ได้กรอกโค้ดกิจกรรม

11 พฤศจิกายน 2562

** กรณีโค้ดหมดอายุ ให้โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม
โดยดาวโหลดในลิงค์ท้ายนี้
หรือขอรับที่งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

กรอกข้อมูลและดำเนินการตามลำดับ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
เมื่อลงนามครบแล้วจึงแนบโค้ดที่หมดอายุนำส่งที่งานกิจกรรม****

*** กรณีโค้ดชำรุดสูญหา ให้โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม
โดยดาวโหลดในลิงค์ท้ายนี้
หรือขอรับที่งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา


กรอกข้อมูลและดำเนินการตามลำดับ ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลงนามแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
และรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
เมื่อลงนามครบแล้วจึงนำส่งที่งานกิจกรรม***

Download>>>   แบบฟอร์มขอแก้ไขโค้ดหมดอายุหรือสูญหาย

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง