ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562-2563

21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562-2563
หากมีทางมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ทางกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามบัญชีรายชื่อ

ประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562-2563

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง