ประกาศ เรื่อง การจัดทำเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักศึกษา

9 มกราคม 2563

          ตามที่ได้มีการจัดทำและจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายโดยมีเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งประกอบ
โดยมิได้ดำเนินการโดยหน่วยงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเข้าใจได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่จะจัดทำ หรือจำหน่าย
ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
การใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๓ เท่านั้น

    มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดทำเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักศึกษา
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง