ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

28 มกราคม 2563

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา ในการประกอบอาชีพ

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง