การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “ราชภัฏลำปางเกมส์”

5 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญรวมชมและเชียร์ทัพนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่ง

การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่20 “ราชภัฏลำปางเกมส์”

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง