วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2563

5 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2563
และ กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง