แอพตัดภาพ ios และ anddroid

11 สิงหาคม 2560

 แอนดรอย >>>   แอพลดขนาดภาพสำหรับแอนดรอย

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplemobilephotoresizer&hl=th

ไอโฟน >>> แอพลดขนาดสำหรับไอโฟน

https://apps.apple.com/us/app/image-size/id670766542

 

** กรณีโค้ดหมดอายุ ให้โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม
หรือขอรับที่งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
กรอกข้อมูลและดำเนินการตามลำดับ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและ
รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
เมื่อลงนามครบแล้วจึงแนบโค้ดที่หมดอายุนำส่งที่งานกิจกรรม****
>>>> แบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

*** กรณีโค้ดชำรุดสูญหา ให้โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม
หรือขอรับที่งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
กรอกข้อมูลและดำเนินการตามลำดับ ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลงนามแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
และรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
เมื่อลงนามครบแล้วจึงนำส่งที่งานกิจกรรม***
>>>> แบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง