แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม

18 กุมภาพันธ์ 2563

๑. คณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีความประสงค์จะขอใช้สนามกีฬาหรือ โรงยิมเนเซี่ยม ให้ติดต่องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบวันเวลาการใช้งาน และรับแบบฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชา และนำเรื่องส่งที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

 

             ๒. นักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาหรือชมรมนักศึกษา ที่มีความประสงค์ขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม ให้ติดต่องานกีฬากองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบวันเวลาการใช้งาน และรับแบบฟอร์มการขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม หรือโครงการ เป็นผู้ดำเนินการในการขออนุญาตตามข้อ ๑

 

             ๓. การยื่นเรื่องขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม ให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ       ก่อนกำหนดเริ่มใช้งาน และเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้งาน กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งผู้ขออนุญาตเพื่อประสานรายละเอียดการเข้าใช้งานต่อไป

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง