โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

18 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา (นักศึกษาที่ชั่วโมงกิจกรรมยังไม่ครบ สามารถเข้าร่วมได้)

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง