ม.วิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์   สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักศึกษาหอพักเครือข่าย (หอพักนักศึกษาภายนอก) ที่เกิดจากมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เข้ารับการตรวจโดยชุด ATK เพื่อคัดกรองหาเชื้อโควิด ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On site  ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2564

ttps://www.facebook.com/140674406016664/posts/4520256658058395/  

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง