ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนต์สั้น Short Film Contest

9 ธันวาคม 2564

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ในวันที่ส่งผลงาน ส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนต์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณนลินี เทพคุณ หมายเลขโทรศัพท์ 081-735-2356 รายละเอียดในเว็ปไซต์ >>> คลิก

https://proud-thai.com/?fbclid=IwAR0seDXt51Dt92G1kkDdoSk3zYvtNYgvssAbCWskZSQakt8D4ADxxdoDEFw

https://www.facebook.com/dsd.lpru

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง