ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ คว้ารางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดโครงการค่าย RDPB รุ่นที่ 11

11 ธันวาคม 2564

ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ คว้ารางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 จากการประกวด VDO Clip  ทั้งหมด 20 ทีม และผ่านการคัดเลือกจาก 47 ทีมในสถาบันอุดมศึกษา 39 แห่งทั่วประเทศ

: ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยนางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาววินิตตา        นุนพนัสสัก นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเอกอาทิตย์ ตาใจ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ นักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา วิศวกรสังคม  โดยนักศึกษาได้นำเสนอ VDO Clip ถอดบทเรียน ผ่านหัวข้อเรื่องราวการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงาน ปกร. และ เรื่องการจัดการน้ำจืด เพื่อการปลูกข้าวแบบครบวงจร เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง