กพน. มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก ครั้งที่ 2

14 ธันวาคม 2564

กพน. มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก

เมื่อวันที่ 14ธันวาคม 2564 นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สภ.เขลางค์นคร ร่วมออกปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก พื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก และกำกับดูแลให้การประกอบกิจการหอพักในพื้นที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำให้เกิดการวางแผนการดำเนินงาน การติดตาม การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหอพักแบบบูรณาการ

https://www.facebook.com/140674406016664/posts/4601230666627660/ 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง