จุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

22 ธันวาคม 2564

กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งจุดติดตั้งเครื่อง AED

(เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1เครื่อง)

จุดติดตั้ง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ติดตั้ง

อยู่ในตู้แบบมีฝาปิด และไม่ล็อคกุญแจ

เมื่อเปิดฝาตู้จะมีเสียงเตือนดังขึ้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่บริเวณ

ไก้ลเคียง ทราบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินและมีการนำเครื่องAED

ออกไปใช้งาน และให้แจ้ง ชื่อผู้ที่นำไปและสถานที่จะนำไป

ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบ การใช้งานควรเป็น

ผู้ที่มีความรู้ หรือผ่านการฝึกอบรม หากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

กรุณาติดต่อ 1669 เพื่อขอคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์

ลำดับการใช้งานและดูแลผู้ป่วยกรณีหมดสติ ให้ปฏิบัติตาม

ข้อแนะนำในภาพ ถ้า CPR แล้วยังไม่มีการตอบสนอง

จึงปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อุปกรณ์AED ตามคำแนะนำ

ในภาพ

** การรักษาผู้ป่วยหมดสติ เวลาทุกนาทีมีค่า**

 

 

 

https://www.facebook.com/140674406016664/posts/4634159040001489/

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง