ปรกาศรับสมัครทุนการศึกษา "โครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน"

27 ธันวาคม 2564

ด้วย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการประจำ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษาประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ตามโครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของนักศึกษา

ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

การส่งเอกสาร

สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม

งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา 054-237399 ต่อ 4102

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง