อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2563

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

โดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษา กับคณะวิชาทั้ง 6 คณะ ได้ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา เพื่อเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

โดย ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร

ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิีก

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง