ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ#3

3 มกราคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565
 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง