กิจกรรมสร้างบ้าน แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

4 มกราคม 2565

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างบ้าน แปงเมือง (รูปแบบออนไลน์)
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
บนเพจเฟสบุคกองพัฒนานักศึกษา
 
คลิกลิงค์นี้                   </p>
                  
                </div>
                              </div>
            
            </div><!-- row end --> 
                   
          
          </div><!-- inner custom column end -->
          
        </div><!-- doc body wrapper end -->
        
<!-- ||||||||| { Loing Zone }||||||||||  -->
        
<!-- ||||||||| { Loing Zone }||||||||||  -->
      
      </div><!-- row end -->
    
    </div><!-- container end -->
  
  </div><!-- content wrapper end -->
<!-- ||||||||| { Footer Zone }||||||||||  -->
  <div id=

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง