ทำบัตรประจำตัวคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)ในโรงพยาบาลลำปาง

5 มกราคม 2565

โรงพยาบาลลำปางร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปางเปิดบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) เริ่มตั้งแต่วันที่ 17มกราคม2565 วันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00น. ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ชั้น1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง โทร.054-237400 ต่อ 1144 และ 1116  (แหล่งที่มาของข้อมูล-facebookโรงพยาบาลลำปาง)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง