มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14 มกราคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แก่คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิค19 โดยมีอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์สาขาสาธารณสุขชุมชน ร่วมตรวจคัดกรอง เมื่อวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดูรูปเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง