ทีมLPRUวิศวกรสังคมบาดาลสุข ร่วมประกวดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

14 มกราคม 2565

ทีม LPRU วิศวกรสังคมบาดาลสุข ร่วมการประกวด “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน”
LPRU News : ทีม LPRU วิศวกรสังคมบาดาลสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารย์ ดร.ณรงค์ คชภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้เข้าร่วมการประกวด “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับ “กิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)” ผ่านระบบออนไลน์ ที่จัดขึ้น จะเป็นการนำเสนอผลงานแนวคิดนวัตกรรมของผู้สมัครเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 34 ทีม
ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี องคมนตรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ทั้ง 5 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ดร. ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ดร. นงรัตน์ อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับทีมผู้เข้าประกวดที่มีการนำเสนอผลงานโดดเด่น และได้รับการพิจารณาคะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทีมนอกจากจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทแล้ว แนวคิดจากทั้ง 5 ทีมจะยังถูกนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างผลงานต้นแบบ
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง