กพน. มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก ครั้งที่ 3

18 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปกครองท้องถิ่น และสภ.เขลางค์นคร ร่วมออกปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก พื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3ปีงบประมาณ 2565  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก และกำกับดูแลให้การประกอบกิจการหอพักในพื้นที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำให้เกิดการวางแผนการดำเนินงาน การติดตาม การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหอพักแบบบูรณาการ

https://www.facebook.com/140674406016664/posts/4732994586784600/  

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง