ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการวิทยากรสังคม

19 มกราคม 2565

แจ้งนักศึกษาที่ลงชื่ออบรมวิศวกรสังคม 5-6 กุมภาพันธ์ 65
ณ หอประชุมใหญ่ ตามรายชื่อท้ายนี้
เข้า google form แจ้งข้อมูลขนาดเสื้อเพิ่มเติม
โดยจะเข้าได้เฉพาะผู้มีรายชื่อเท่านั้น
และขอให้เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการอบรม
ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 65
เวลา 13.30 น. ในระบบออนไลน์
(รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง)
*ในการอบรมได้กำหนดให้ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจ ATK
โดยเจ้าหน้าที่ ก่อนร่วมกิจกรรม*
หมายเหตุ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และผลต่อการจัดอบรม
ทางผู้จัดได้มีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะเร่งแจ้งให้
ผู้เข้าอบรมทราบ

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง