ประกาศยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 2/2562

20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่องานแนะแนว ฯ (ห้อง กยศ.) อาคารกองพัฒนานักศึกษา

เพื่อกรอกเอกสารการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2563 **เท่านั้น**

เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.

 

หมายเหตุ **

ขอให้นักศึกษาที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมนำเอกสารมาส่งเพิ่มเติมดัง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คลิ๊ก!!

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง