กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลนักศึกษาหอพักของผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย

21 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลนักศึกษาหอพักของผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านระบบ Online  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลนักศึกษาหอพักที่พักอาศัยในหอพักเครือข่าย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปริตต์  สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผศ.อนงค์รัตน์  รินแสงปิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการดูแลนักศึกษาหอพัก และเพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักเห็นความสำคัญของการเป็นหอพักเครือข่าย  มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการดูแลนักศึกษาร่วมกัน กิจกรรมอบรมมีผู้เข้าอบรมจำนวน  34  คน  ประกอบด้วยผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย เจ้าหน้าที่เทศบาลเขลางค์นคร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

https://www.facebook.com/140674406016664/posts/4746157168801675/?d=n   

 

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง