ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี กรอกแบบคัดกรองเบื้องต้น ภาวะซึมเศร้า (ผ่านระบบ Online)

24 มกราคม 2565

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี กรอกแบบคัดกรองเบื้องต้น ภาวะซึมเศร้า (ผ่านระบบ Online)

ทำแบบคัดกรอง Scan QR CODE   หรือคลิกที่ แบบคัดกรอง

รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง หมดเขตกรอกข้อมูล 4 กุมภาพันธ์ 2565 #ซึมเศร้าเราคุยกันได้

ทางกองพัฒนานักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการกรอกชั่วโมงกิจกรรมให้กับนักศึกษาหลังจากหมดเขตการกรอกแบบคัดกรอง

(วันที่ 9 ก.พ.2565 เป็นต้นไป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โทรศัพท์ 054 - 237399 ต่อ 1211

- งานแนะแนวฯ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โทรศัพท์ 054 - 237399 ต่อ 4102, 4109

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง