โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา "การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนากา

25 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพจาก Facebook กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดย นางสาวศิริขวัญ วาวแวว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ และนายบัณฑิต โบสถ์ทอง งานกิจกรรมและกีฬา
ร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา
"การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ"
ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง