แจ้งเปลี่ยนแปลงการ login ระบบกิจกรรม

3 พฤษภาคม 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงการ login ระบบกิจกรรมนักศึกษา www.snk.lpru.ac.th
เพื่อให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานเครือข่าย กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ปรับปรุงระบบการ login
ฐานข้อมูลกิจกรรม ใช้ username และ password เดียวกันกับการ login
ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้ระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง