ขอเชิญชวนส่งผลงานคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาต ประจำปี 2563

2 มีนาคม 2563

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ กรอบหลักเกณฑ์ และแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ และรส่งแบบเสนอประวัติและผลงานของนักศึกษาได้ที่คณะที่สังกัด ตั้งแต่วันนี้ -25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยวชนฯ

กรอบ หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ

แบบเสนอผลงานฯ (เด็กและเยาวชน)

แบบเสนอผลงานฯ (กลุ่มเด็กและเยาวชน)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง