โรคไข้เลือดออก

30 พฤษภาคม 2565

โรคไข้เลือดออกเดงกีไม่ติดต่อจากคนสู่คน ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นแมลงนำโรค การติดต่อจึงต้องใช้เวลาในผู้ป่วยและในยุง ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4

จะมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก ระยะนี้จะเป็นระยะติดต่อจากคนสู่ยุง และระยะเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในยุงจนมากพออีกประมาณ 8-10 วัน จึงจะเป็นระยะติดต่อจากยุงสู่คน


 อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค
 ด้วยความห่วงใย  : กองพัฒนานักศึกษา

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง