เชิญชวนส่งผลงานคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

2 มีนาคม 2563

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ได้ที่คณะที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่วันนี้ -  18 มีนาคม พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และแบบเสนอผลงาน

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง