ขยายเวลา เข้าร่วมกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้า กาสะลอง ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

ขยายเวลา สำหรับนักศึกษา รหัส 64
เข้าร่วมกิจกรรม "เพาะพันธุ์กล้า กาสะลอง"
ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ Metaverse Exhibition
โดยเข้ารับชมวีดีโอชุดความรู้จำนวน 9 ชุด และตอบแบบสอบถาม
รับชั่วโมงกิจกรรม 14 ชั่วโมง (( กิจกรรมหลัก ))
สามรถรับชมได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2565
สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิกลิงค์                   </p>
                  
                </div>
                              </div>
            
            </div><!-- row end --> 
                   
          
          </div><!-- inner custom column end -->
          
        </div><!-- doc body wrapper end -->
        
<!-- ||||||||| { Loing Zone }||||||||||  -->
        
<!-- ||||||||| { Loing Zone }||||||||||  -->
      
      </div><!-- row end -->
    
    </div><!-- container end -->
  
  </div><!-- content wrapper end -->
<!-- ||||||||| { Footer Zone }||||||||||  -->
  <div id=

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง