แจ้งกำหนดการยืนยันจำนวนเงินและส่งเอกสารใบเบิกเงินกู้ยืม 1/2565 รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

31 พฤษภาคม 2565

1.กำหนดให้ผู้กู้ยืนยันจำนวนเงินที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบ DSL (https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login) หรือผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ.Connect

2.กำหนดให้ดาวน์โหลดใบเบิกเงินกู้ยืมเงินและนำไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม (ผู้กู้และผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)) ผ่านระบบ LPRULOAN (https://mis.lpru.ac.th)

3.กำหนดให้ส่งเอกสารใบเบิกเงินที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านระบบ LPRULOAN (https://mis.lpru.ac.th)

4.กำหนดให้ส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบจากระบบ LPRULOAN นำส่งให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2565

จึงแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว โดยระบบ LPRULOAN จะเปิดดำเนินการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. และระบบจะปิดดำเนินการในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น.

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง