แจ้งขยายระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน 1/2565 **รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา**

31 พฤษภาคม 2565

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งขยายระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2565 ประเภทผู้กู้ยืมเงินรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย "ระบบ LPRULOAN" (Mis.lpru.ac.th) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ระบบเปิดเวลา 08.30 น. และปิดระบบในเวลา 21.00 น.

จึงแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินไว้ล่วงหน้าให้ครบถ้วน.

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-237399 ต่อ 4103 (ในวันและเวลาราชการ)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง