มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการฮักน้อง (ใหม่) ปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

31 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฮักน้อง (ใหม่) ปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้โครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน งดสูบบุหรี่โลก โดยนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ป้องกันและลดอัตราการเพิ่มของนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ให้ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เพื่อให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากรคุณกัญญาณัฐ ปินตาสาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว และคุณกัณฐ์ณโชต พุฒิพิมพ์พิสิฏฐ์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการพิษภัยบุหรี่ และยาเสพติด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวงานแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น มีนักศึกษาน้องใหม่ หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน

https://www.facebook.com/140674406016664/posts/5123291927754862/?d=n  

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง