คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปี 2565

6 มิถุนายน 2565

คู่มือกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
ประกอบด้วยข้อมูล ประกาศระเบียบต่างๆ ที่สำคัญสำหรับนักศึกษา
สำหรับแผนการเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีการศึกษานี้
นักศึกษาทุกชั้นปี ให้ใช้ประกาศในคู่มือนี้เป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรม
(แผนกิจกรรมจะประกาศทุกปีการศึกษา)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง