ชั่วโมงกิจกรรมสำหรับ นศ.ปี 4 และ 5

10 ตุลาคม 2561

ประกาศชั่วโมงกิจกรรมของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5
ปีละไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ตามประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมปีการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมของแต่ละคณะจะต้องดู ตามประกาศแผนกิจกรรม 2561
ในหน้าดาวน์โหลดด้านล่างของเพจ

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง