สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

3 มีนาคม 2563

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา ในการประกอบอาชีพ

ประกาศกรมการจัดหางาน

ใบสมัคร

ตำแหน่งงานว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วิธีการใช้งาน Smart Job center

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง