การ login ระบบกิจกรรม

9 มิถุนายน 2565

นักศึกษา รหัส 65 สามารถ login ได้แล้ว
สำหรับนักศึกษารหัส 65 ที่ได้รหัสภายหลังเปิดภาคเรียน
และไม่สามารถ login ได้
ขอให้แจ้งทาง inbox เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

การ login ระบบกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานเครือข่าย
กองพัฒนานักศึกษาจึงได้ปรับปรุงระบบการ login
ฐานข้อมูลกิจกรรม
ใช้ username และ password เดียวกันกับการ login
ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง