ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้จัด

9 มิถุนายน 2565

นักศึกษาสามารถ log in ระบบกิจกรรม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนที่กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้จัด มีดังนี้
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 65
2. พีธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จฯพระราชินี 3 มิ.ย.65
3.ฮักน้อง(ใหม่ ) ปลอดบุหรี่ ราชภัฏลำปาง
4.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (on line)
กิจกรรมสำนักวิทยาบริการและสารสนเทศเป็นผู้จัด จำนวน 1 กิจกรรม
1. อบรมทักษะด้านสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
หากรายชื่อผิดพลาดตกหล่นขอให้แจ้งทาง inbox เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง