ติดโควิด ควรทำอย่างไร

17 มิถุนายน 2565

กรณีตรวจพบเชื้อโควิด 19 ให้ทุกท่านปฏิบัติดังนี้

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง