(วันที่2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้

26 มิถุนายน 2565

นอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 (วันที่สอง)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา เป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในภาคเช้า ของการดำเนินกิจกรรมในวันที่สอง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยาย หัวข้อ “หลักคิดในการเป็นผู้นำนักศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การลงมือทำ” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมให้ความรู้ หัวข้อ "การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการทำงานเป็นทีมของผู้นำนักศึกษา"
ภาคบ่าย ในกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่วิถีผู้นำ องค์กร (Share to success) ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า คือ นายศุภกร อิทธิสุนทร อดีตประธานสภานักศึกษา ปี 2562 นายชณพร ทุ่งพะนา อดีตนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2558 และ นายปิยพงษ์ อินทร์จักร์ รอประธานสภานักศึกษา ปี 2562 มาแชร์ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา การจัดสรรเวลา และการปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสม โดยมี นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี 2565 ดำเนินรายการ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง