ชมรมสิงห์ภูเขามร.ลป.ร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ความสวยงามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จ.ลำปาง

6 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักศึกษาชมรมสิงห์ภูเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ความสวยงามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จังหวัดลำปาง 2565 ณ ลานกิจกรรม “ท่ามะโอ Creative HUB Space” บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเพจลำลอง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปางได้ที่พื้นที่แสดงออกถึงคุณค่าการมีอยู่ของพี่น้องชาติพันธุ์ ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ

https://www.facebook.com/140674406016664/posts/5309238112493575/?d=n   

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง