เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิศวกรสังคม

10 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อแก้ปัญหาชุมชน โดยทักษะวิศวกรสังคม
โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเสวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อุปสอด อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นักศึกษาวิศวกรสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวกัลยารัตน์ พะคำลือ นักศึกษาวิศวกรสังคม
คณะวิทยาการจัดการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ดำเนินการเสวนา
 
ชมบรรยากาศช่วงหนึ่งของการเสวนา
 
>> https://youtu.be/r5efQQhKjf0

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง