มร.ลป. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

11 สิงหาคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย 45 คน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาได้ทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักการทรงงาน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาส ส่งเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน มีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาได้ลงมือทำ และมีการถอดบทเรียนร่วมกัน ตัวแทนนักศึกษา มร.ลป. ประกอบด้วย

1. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ รองนายกองค์บริหารนักศึกษา

2. นางสาวพรสุดา อัมเรศ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. นางสาวแสงจิต -        นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง