แบบสำรวจการรับประทานอาหารเช้า

12 มกราคม 2566

งานกิจกรรมนักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
สำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อเช้าของนักศึกษา
วันนี้ ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมใน google form >> lpru.in/Q1mI

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง