กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา

26 พฤษภาคม 2566

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานให้กับผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย
กิจกรรม “การจีบผ้าเพื่อจัดห้องประชุม” โดย นางกันทิมา จันทร์แสง นักวิชาการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดโต๊ะประชุม ด้วยการจีบผ้าหลากหลายรูปแบบ
และ กิจกรรม “วิธีการจัดสถานที่ และลำดับพิธีการทางศาสนา” โดย นายวีระศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลำปาง วิถีชีวิตของชาวล้านนา ที่ประกอบด้วย ศิลปะ วัฒนธรรม ข้าวของเครื่องใช้ และการจัดกิจกรรมทางศาสนา ที่มีการจัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม ให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้

https://www.facebook.com/photo?fbid=753891946525460&set=pcb.753892209858767

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง