ประชาสัมพันธ์เรื่องประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

1 มิถุนายน 2566

แจ้งนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 
เนื่องจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ได้สิ้นสุดกรมธรรม์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ เลขที่ 4D/2022-P0032089-NPG ในความคุ้มครองของบริษัทเทเวศ จำกัด (มหาชน)
โดยตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.01 น. ได้เริ่มความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุใหม่ และอยู่ในความคุ้มครองเดิมของบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เช่นเดิม
ในการนี้งานประกันอุบัติเหตุขอแจ้งว่า ในกรณีที่นักศึกษา และบุคลากร ประสบอุบัติเหตุทุกกรณี เมื่อทำการรักษาพยาบาล ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับบัตร PA การ์ดจากทางบริษัท โดยสามารถนำเอกสารเบิกเคลมได้ที่งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส.โชติมนต์ สีตาบุตร 091-1383853
ทั้งนี้งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะประสานติดตามการรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ในลำดับต่อไป

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง