ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา”

3 มิถุนายน 2566

นางสาวชุติมา ฤๅชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษา ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ประกอบด้วย นางสาวสุพรรษา รังยาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นายวรัญญู เป็นบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และ นายสุทธิชา วงศ์แก้วมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา” ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2 “เด็กอวด (ทำ) ดี Season 2” เมื่อระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานด้าน Production , Postproduction & Sound Mixing & Still Shot พร้อมได้เรียนรู้จากบุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจเรื่องต่าง และได้พบปะกับ กลุ่มเด็กอวด (ทำ) ดี รุ่น 1 (โครงการระดับเพชร) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีพื้นที่แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และการปฏิบัติจริงจากการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี”
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง : https://news.lpru.ac.th/ryt8

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง