นักศึกษาหอพักภายในติดสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563

23 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาหอพักภายใน ติดสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563  

ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี  โดยคำขวัญปีนี้ คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง